Ξανακυκλοφόρησε η εφημερίδα της Πανηπειρωτικής.

Αρ. Φύλλου 3, Μάρτιος 2020:

 

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εφημερίδα

 

Και εδώ θα βρείτε το 3ο φύλλο της εφημερίδας ολόκληρο (για κατέβασμα στον υπολογιστή σας):

3ο φύλλο της εφημερίδας "Πανηπειρωτική", Μάρτιος 2020

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Προς

τα Σωματεία μέλη της Π.Σ.Ε.

(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελφότητες)

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Ευχόμαστε να είσαστε γεροί, δυνατοί και οι μέρες του Πάσχα να μας φέρουν Ανάσταση από τις δύσκολες εποχές που ζούμε,

 

Το ΔΣ της ΠΣΕ, σε συνέχεια της έκδοσης της εφημερίδας, της οργάνωσης της σελίδας στο f/b και στην προσπάθεια αναβάθμισης της επικοινωνίας με τα σωματεία -μέλη της, προχώρησε στην ανανέωση της ιστοσελίδας της panepirotiki.com.

Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στο site στον οποίο θα αναρτώνται τα έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) των σωματείων μελών της.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και το ενιαίο της εμφάνισης τα σωματεία καλούνται να αποστέλλουν στο e-mail της ΠΣΕ info@panepirotiki.com σχετικό αίτημα συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα και το αρχείο σε μορφή pdf (όχι κλειδωμένο).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

 

Η αίτηση που πρέπει να αποσταλεί, μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας κατέθεσε πρόταση νόμου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
για την απαλλαγή των Συλλόγων & των Αδελφοτήτων μας
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τον "Πραγματικό Δικαιούχο"

 

 

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε θέματα που αφορούν τροποποιήσεις του νόμου 4557/2018

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α' 139/30.7.2018)

 

1. Νομικό πλαίσιο

  1.  Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
  2. Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018 ο σκοπός που επιδιώκει είναι «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής»

Στα άρθρο 4 του νόμου 4557/18 αναλύονται τα βασικά αδικήματα όπως ορίζονται από την Δικονομία και στο άρθρο 5 του νόμου τα Υπόχρεα πρόσωπα.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα οφείλουν να καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 20-21 του ν. 4557/2018 (Α’139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις».

Ο στόχος της ενωσιακής και εθνικής διάταξης είναι η διαφάνεια των εταιρικών δομών, η άμεση πρόσβαση των ελεγκτικών/διωκτικών αρχών σε αυτές και η αποτροπή κατάχρησης των εταιρικών δομών για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η ανάγκη για ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον εντοπισμό των εγκληματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους πίσω από μια εταιρική δομή.

 

2. Οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί και λοιποί σύλλογοι

  1. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπόχρεοι «Πραγματικού Δικαιούχου» ορίζονται και οι τοπικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί σύλλογοι και ενώσεις καθώς και εργατικά σωματεία και ενώσεις εργαζομένων.
  2. Τα καταστατικά ίδρυσης τοπικών, πολιτιστικών και μορφωτικών συλλόγων αναφέρουν ως σκοπό, κυρίως, την ανάπτυξη δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ φυσικών προσώπων με κοινή καταγωγή, την ανάπτυξη του μορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου, την διατήρηση και διάδοση των εθίμων και παραδόσεων κάθε περιοχής.
  3. Πόροι των πολιτιστικών συλλόγων είναι οι συνδρομές και ενισχύσεις των μελών τους προς την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών. Δεν έχουν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριότητες. Οι εκδηλώσεις για την υλοποίηση των σκοπών τους και πιθανόν να προσπορίζονται έσοδα, έχουν την έννοια της ενίσχυσης. Εξ άλλου ο νομοθέτης έχει προβλέψει και απαλλάσσει έως δύο εκδηλώσεις ανά έτος από την καταβολή ΦΠΑ επί των εσόδων.
  4. Επιπλέον σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της χώρας τα στοιχεία κάθε νόμιμου εκπροσώπου οι παραπάνω σύλλογοι οφείλουν να τα κοινοποιούν στους αρμόδιους φορείς (ΓΓΠΣ, ΑΑΔΕ, Περιφέρεις Δήμων κλπ). Είναι υπόχρεοι σε υποβολή Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόχρεοι στην υποβολή Μηνιαίων καταστάσεων πελατών Προμηθευτών (ΜΥΦ). Εν κατακλείδι τα απαραίτητα στοιχεία προς την Ελληνική Φορολογική Αρχή είναι πλήρως γνωστοποιημένα.
  5. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων: Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις στην ερώτηση 3 αναφέρεται: «Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων; Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.», και στην ερώτηση 4: «Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων; … Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.»

 

3. Η αντιμετώπιση σήμερα

  1. Η ουσία είναι ότι και οι πολιτιστικοί και μορφωτικοί Σύλλογοι μαζί με άλλους μαζικούς φορείς, αντιμετωπίζονται ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εμμέσως ενοχοποιούνται ως εν δυνάμει φορείς παραβατικότητας. Επιπλέον στον εν λόγω νόμο ορίζονται υπέρογκα ποσά προστίμων που εφόσον επιβληθούν θα συντελέσουν στην διάλυση των συλλόγων και ενώσεων.
  2. Μάλιστα όταν οι εν λόγω νομικές οντότητες δεν έχουν εμπορικές ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις και δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με τους όρους που αντιμετωπίζονται οι επιχειρήσεις ή άλλες σχετικές νομικές μορφές.
  3. Επί πλέον, δεδομένου ότι οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν εθελοντικές ενώσεις προσώπων, στην πορεία του χρόνου υπόκεινται σε ενεργοποίηση είτε απενεργοποίηση της δράσης τους και παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο

 

4. Πρόταση

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την απαλλαγή της υποχρέωσης των πολιτιστικών συλλόγων και των οντοτήτων, ως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορική δραστηριότητα από την οποία να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά αποκτούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του σκοπού τους.

 

Η σχετική παράγραφος να προστεθεί ως ακροτελεύτια παράγραφος στην απάντηση της ερώτησης 4 των οδηγιών της ΓΓΠΣΔΔ:

«Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι, ως κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εφόσον δεν ασκούν καμία εμπορική δραστηριότητα από την οποία να αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την εκπλήρωση του σκοπού τους, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Όσοι από τους παραπάνω φορείς έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο, υποβάλουν σχετική δήλωση και διαγράφονται αυτόματα»

 

Και εδώ θα βρείτε το κείμενο για κατέβασμα στον υπολογιστή σας:

Για τον πραγματικό δικαιούχο

 

Του Τάσου Χατζή Παιδιάτρου – Εντατικολόγου, Μέλους του ΔΣ της ΠΣΕ

 

Πανδημία κορωνοϊού

Γενικές παρατηρήσεις – Πρακτικές οδηγίες

Η επιδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας, όπως και η πανδημία σ’ όλες σχεδόν τις χώρες της γης, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα η Κίνα ήδη βγαίνει από τη δική της περιπέτεια, παίρνει όμως περιοριστικά
μέτρα για την αποφυγή της επανεμφάνισης της επιδημίας με την εισαγωγή νέων φορέων ή ασθενών από το εξωτερικό.

Οι χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα η Ιταλία και η Ισπανία, φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν πληρώσει (και ακόμη πληρώνουν)
το μεγαλύτερο τίμημα. Δεν έλαβαν έγκαιρα δραστικά μέτρα, ίσως με το φόβο της επίπτωσης στην οικονομία και τώρα
τρέχουν πίσω από το πρόβλημα με δυσβάστακτο κόστος σε ζωές και υπέρβαση των υγειονομικών τους δυνατοτήτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθώντας αρχικά μια τελείως λανθασμένη πολιτική, άφησαν τον ιό να διεισδύσει μέσα στην
κοινότητα, ελπίζοντας ότι θα επιτύχουν την περίφημη «ανοσία αγέλης» χωρίς οι Υγειονομικές Αρχές να εκτιμήσουν τον
κίνδυνο των πολλών θανάτων και την απότομη επιβάρυνση του υγειονομικού τους συστήματος από τη μαζική προσέλευση
ασθενών. Η Ολλανδία δυστυχώς ακολούθησε την ίδια τακτική με το Η. Β. και τώρα αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα.

Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πολλά περιστατικά, το υγειονομικό τους σύστημα δοκιμάζεται (ιδίως της Γαλλίας), η οποία
συγκριτικά έχει και περισσότερους θανάτους. Τώρα έχουν κινητοποιήσει όλο το υγειονομικό τους δυναμικό ακόμη και το
στρατιωτικό.

Οι Η.Π.Α. βρίσκονται μέσα στο μάτι του κυκλώνα και καθημερινά αυξάνονται και τα κρούσματα και οι θάνατοι.

Σύμφωνα με του ειδικούς αν η πανδημία απλωθεί στην Αφρική, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια περιοχή οι αριθμοί της Ευρώπης
θα φαίνονται μικροί…

Η Ελλάδα ακόμη και με τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία παρουσιάζει τη χαμηλότερη αναλογικά επίπτωση από την
επιδρομή του νέου κορωνοϊού.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν και σωστά και στην κατάλληλη στιγμή. Φαίνεται ότι η αύξηση
των περιστατικών και μικρή είναι και βραδεία, που επιτρέπει στο Υγειονομικό Σύστημα να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις
συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι αριθμοί ανακοινώνονται καθημερινά και δε χρειάζεται να τους επαναλάβουμε.

Όσον αφορά στην πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον το καλό σενάριο είναι να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς (γιατί όχι
και λιγότερο) για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Τότε θα μπορούμε με σχετική ασφάλεια να εκτιμήσουμε τη διάρκεια και το
τέλος αυτού του επιδημικού κύματος. Βέβαια κανείς δεν αποκλείει την επανεμφάνιση του μετά το φθινόπωρο και προς το χειμώνα.
Βέβαια τότε κάποια (πόσα δεν ξέρουμε ακόμη) άτομα θα είναι άνοσα και ίσως έχουμε κάποια νέα για το εμβόλιο.

Επανερχόμενοι στο σήμερα η σύσταση να μείνουμε στο σπίτι είναι το πιο ισχυρό όπλο εναντίον της μετάδοσης και
διασποράς του κορωνοϊού. Όμως με την προσθήκη και τη διευκρίνηση ότι η σύνθεση του σπιτικού παραμένει σταθερή.
Κι αν κάποιοι υποχρεωτικά «μπαινοβγαίνουν» πχ λόγω εργασίας, δεν έρχονται σε επαφή με τα άλλα άτομα ή παίρνουν τις
μεγαλύτερες δυνατές προφυλάξεις. Επίσης δεν ανανεώνεται η σύνθεση αυτών που συμβιώνουν γιατί κάποιος πολύ απλά
μπορεί να είναι ασυμπτωματικός φορέας και να μεταδώσει τον ιό στους άλλους.

Η ατομική μας υγιεινή μέσα στο σπίτι (χωρίς εξωτερική επικοινωνία) γίνεται με νερό και σαπούνι. Αρκεί!

Τα ειδικά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες κλπ) αφορούν στο εξωτερικό περιβάλλον, όταν
δηλαδή ερχόμαστε σε επαφή με άλλα άτομα.

Επί πλέον, είναι τεκμηριωμένο ότι ο ιός παραμένει για μέρες στις εκκρίσεις (σάλιο) και ότι ανευρίσκεται στα κόπρανα για
πολλές επίσης μέρες. Δε γνωρίζουμε αν μεταφερόμενος με αυτόν τον τρόπο ο ιός συνεχίζει να προκαλεί νόσο αλλά σ’ αυτή
τη φάση δεν πρέπει να το διακινδυνεύσουμε.

Εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν αερίζουμε καθημερινά το σπίτι. Ας αποβάλουμε επί τέλους τη φοβία ότι
αρρωσταίνουμε από το κρύο. Απλά το κρύο μας κάνει να συνωστιζόμαστε σε κλειστούς χώρους και έτσι κολλάμε ο ένας τον
άλλο μεταφέροντας ιούς με τα σταγονίδια ακόμη και με την ομιλία.

Η συμπεριφορά μας στο δημόσιο χώρο (στον οποίο σήμερα καλύτερα να μη βρισκόμαστε) θα πρέπει να αποσκοπεί στη δική
μας και στην προστασία των άλλων. Κρατάμε οπωσδήποτε την απόσταση των 1 με 2 μέτρων, αποφεύγουμε να
συνομιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο, εννοείται δεν ακουμπάμε ο ένας τον άλλο και φροντίζουμε για την υγιεινή των χεριών.
Εδώ πράγματι έχουν θέση τα αντισηπτικά διαλύματα.

Αν έχουμε καταρροή ή βήχα προφανώς δεν πρέπει να είμαστε εκεί, ακόμη κι αν αποδεδειγμένα (;) δεν έχουμε λοίμωξη από
κορωνοϊό. Η υποψία και μόνο μας κάνει ανεπιθύμητους και δημιουργεί αγωνία και πανικό στους άλλους. Αν πρόκειται να
βήξουμε απομακρυνόμαστε πολλά μέτρα από τους άλλους, βάζουμε μπροστά από το πρόσωπο μας τον αγκώνα και μετά
καθαρίζουμε ή πλένουμε τα χέρια μας. Αν ο βήχας επαναλαμβάνεται καλύτερα να αποχωρήσουμε. Γενικά τα αντιβηχικά,
τα βλεννολυτικά και λοιπά δεν φαίνεται να χρησιμεύουν σε κάτι.

Ως προς το τί γενικά κάνουμε, οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, βασιζόμενες και στις διεθνείς κατευθύνσεις, είναι σαφείς.
Δε θα τις επαναλάβω όλες αναλυτικά. Απλά θα τις αναλύσω ελπίζοντας ότι λύνω πιθανές απορίες.

Εάν λοιπόν παρουσιάσουμε πυρετό (θερμοκρασία σώματος > 38 βαθμούς Κελσίου) με ή χωρίς πονόλαιμο και βήχα τι
κάνουμε και τι δεν κάνουμε:

Καθόμαστε σπίτι ΝΑΙ

Ξεκουραζόμαστε ΝΑΙ

Παίρνουμε αντιπυρετικό ΝΑΙ αν η θερμοκρασία > 38.5 βαθμούς Κελσίου

Επικοινωνούμε με το γιατρό μας ΝΑΙ

Πάμε αμέσως στο νοσοκομείο ΟΧΙ αν αισθανόμαστε καλά ή δεν έχουμε κάποιο άλλο υποκείμενο νόσημα

ΔΕΝ αναζητούμε εναγωνίως τεστ για να βάλουμε τη διάγνωση

ΔΕΝ παίρνουμε κανένα άλλο φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή

Σε μια τέτοια περίπτωση σίγουρα ακολουθούν μέρες αγωνίας, φόβου και αβεβαιότητας.

Δε μας πιάνει πανικός ούτε όμως εφησυχάζουμε.

Αν όμως δε νοιώθουμε καλά ή δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε, ΝΑΙ τότε δε χρονοτριβούμε και αναζητούμε ιατρική
βοήθεια.

Τα φάρμακα που σήμερα δοκιμάζονται είναι μόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται και χορηγούνται με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες.

Αν κάποιο άλλο φάρμακο προκριθεί για ευρεία χρήση στο μέλλον πάλι με ιατρική συνταγή και υπό ιατρική παρακολούθηση
θα πρέπει να λαμβάνεται. ΠΟΤΕ μόνοι μας από το φαρμακείο ή από άλλους μεσάζοντες.

Το τεστ που σήμερα γίνεται [PCR] είναι το μόνο αξιόπιστο και αφορά στους νοσηλευόμενους ασθενείς, γιατί και τα
αντιδραστήρια δεν είναι απεριόριστα και στους βαριά πάσχοντες έχει σημασία να ξέρουμε αν ο κορωνοϊός είναι η αιτία
ή όχι, γιατί έτσι καθορίζεται και η φαρμακευτική αγωγή.

Τα άλλα τεστ που προωθούνται και βασίζονται στην αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού έχουν μεγάλο
κίνδυνο λάθους μηνύματος.

Πρώτον γιατί μπορεί να βγει ψευδώς θετικό επειδή τα αντισώματα που ανίχνευσε οφείλονται σε άλλους κορωνοϊούς,
λιγότερο λοιμογόνους, που κάθε χρόνο προκαλούν ήπιες κατά κανόνα αναπνευστικές λοιμώξεις (κοινό κρυολόγημα)
και να θεωρηθούμε χωρίς λόγο πάσχοντες από τον παρόντα επικίνδυνο κορωνοϊό.

Στην πράξη δεν αλλάζει τίποτα γιατί αν έχουμε μόνο τα προαναφερθέντα ελαφρά συμπτώματα δεν κάνουμε καμιά
θεραπεία.

Εννοείται ότι αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά χρειαζόμαστε ιατρική βοήθεια και τότε θα κάνουμε το κανονικό τεστ.

Δεύτερον γιατί μπορεί να βγει ψευδώς αρνητικό επειδή, ενώ έχουμε ήδη τον κορωνοϊό, δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει
αντισώματα. Φανταστείτε ένα τέτοιο ασθενή με σοβαρά συμπτώματα να χάσει πολύτιμο χρόνο μην αρχίζοντας
έγκαιρα τη θεραπεία.

Άρα τα τεστ με αντισώματα είναι για ευρεία και μόνο επιδημιολογική μελέτη και καταγραφή και είναι η Επιτροπή των
Εμπειρογνωμόνων που θα την πραγματοποιήσει και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα.

Τέλος σημαντικό είναι πως θα διαχειριστούμε τις ατέλειωτες ώρες, μέρες και μόνο βδομάδες ελπίζω, κλεισίματος ή
απομόνωσης.

Όλα έχουν τα υπέρ και τα κατά.

Η μοναχική απομόνωση έχει μοναξιά.

Η συνύπαρξη πολλών ατόμων μαζί μπορεί να φέρει ένταση.

Δεν είναι εύκολες οι λύσεις, ούτε υπάρχουν έτοιμες συνταγές.

Είναι μακρύς ο δρόμος, η αβεβαιότητα και ο φόβος του θανάτου δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα.

Οι ειδικοί προτείνουν πολλές εναλλακτικές λύσεις ανάλογα και με την ηλικία. Ίσως σ’ αυτές ο καθένας από μας βρίσκει
αυτήν που του ταιριάζει. Αρκεί να μην παραβιάζει τους υγειονομικούς κανόνες.

Υπάρχουν και πρακτικά θέματα, η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος, η περιποίηση, που όλα αυτά έγιναν πιο δύσκολα.
Οι λύσεις είναι περιορισμένες.

Ευτυχώς η ψηφιακή τεχνολογία σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε, είναι σύμμαχος μας και μέσω αυτής
λύνουμε πολλά από τα προβλήματα μας.

Κάποια στιγμή η περιπέτεια αυτή θα φτάσει στο τέλος. Προτεραιότητα είναι το τέλος αυτό να μας βρει ζώντες και υγιείς.
Τότε προφανώς θα δούμε τις σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία, στην ίδια μας τη ζωή.

Προϋπόθεση ότι το φως στην άκρη του τούνελ είναι το φως της ημέρας κι όχι το τρένο που έρχεται από απέναντι κατά
πάνω μας.

Ξανακυκλοφόρησε η εφημερίδα της Πανηπειρωτικής.

Αρ. Φύλλου 2, Φεβρουάριος 2020:

 

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εφημερίδα

 

Και εδώ θα βρείτε το 2ο φύλλο της εφημερίδας ολόκληρο (για κατέβασμα στον υπολογιστή σας):

2ο φύλλο της εφημερίδας "Πανηπειρωτική", Φεβρουάριος 2020